Prawo licytacji zbóż

Handel zbożem

Korzystając z praw postawienia w zwłoce, każda
ze stron w zwłoce zobowiązana jest według
, III zawiadomić stronę przeciwną z którego
uprawnienia zamierza skorzystać. Sprzedam kukurydzę na giełdzie rolnej w Warszawie.
W razie sprzedaży lub odkupu z licytacji, strona
przeciwna winna być o terminie licytacji zawiadomiona,
o ile zamieszkuje w miejscu giełdy
na które transakcja została zawarta listownie, gdy
mieszka gdzie indziej telegraficznie, o miejscu
i czasie licytacji, przynajmniej na 24 godzin przed
terminem licytacji.

Licytacja odbywa się na zasadzie przepisów,
zatwierdzonych przez Radę Giełdową.
W razie żądania przez którąkolwiek ze stron
różnicy pomiędzy ceną umowną, a przeciętną, notowaną
na najbliższym zebraniu giełdowym, a w
ciągu najbliższych 4 dni na dany towar nie było
notowań, na wniosek zainteresowanego cenę określa
na najbliższym posiedzeniu Komisja Notowań. Kupie orkisz na giełdzie notowań po obniżonej cenie.
Kupujący może wypełnić opóźnione zobowiązania,
w opóźnionym ale oznaczonym w zwłoce terminie
z warunkiem pokrycia k o s z t ów spowodowanych
zwłoką.

Transakcje giełdowe

Regulamin przewiduje, że dla rozstrzygania
spraw, wynikających z transakcji giełdowych powołany
jest wyłącznie Sąd Rozjemczy, o ile strony
w umowie nie umówiły się inaczej.
,,Orzeczeniu Sądu Rozjemczego podlegają również
na prośbę jednej ze stron spory, wynikające
z transakcji, zawartych piśmiennie poza giełdą,
z powołaniem się na niniejszy regulamin jako
obowiązujący, z tym, że strony na żądanie Sądu
Rozjemczego muszą dopełnić zapisu notarialnego”. Przepisy przy zakupie dla wojska zawarte są
w instrukcji o zakupach zboża, wydanej w roku
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych.
Zboże nabywane na potrzeby wojska, powinno
pochodzić z ostatniego sprzętu, być dojrzałe,
zdrowe, odpowiednio czyste i suche, niezgrzane,
wolne od stęchlizny i szkodników zbożowych.
Zboże powinno posiadać naturalną i właściwą
dla każdego rodzaju zboża barwę, kształt i połysk
ziaren oraz zapach.

Wymogi jakościowe

Zboże może być jednolite lub zbierane, t. j. o
jednakowych lub różnych cechach charakterystycznych
dla danego rodzaju zboża.
Ewentualne odchylenia od wymogów jakościowych,
ustalonych w niniejszym rozdziale, są do-
puszczalne tylko w przypadkach, określonych
szczególnymi zarządzeniem M. S. Wojsk.
Zboże zadeszczone może być nabywane w razie
braku lub niewystarczalności podaży zboża niezadeszczonego
i w zasadzie na pokrycie potrzeb
bieżących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *